Zásady ochrany osobních údajů neformálně

 

Pokud nechcete ztrácet čas čtením právních dokumentů, sestavili jsme pro vás „domovské“ shrnutí našich zásad ochrany osobních údajů.

Jako dobře smýšlející a čestná společnost jsme si více než vědomi odpovědnosti, kterou máme za správu vašich údajů, a proto s nimi zacházíme co nejbezpečněji a nejtransparentněji.

To znamená, že ve všech převodech (např. zásilková služba a účetnictví) jsou přísně chráněny a šifrovány a při jejich správě fyzickými osobami se má za to, že fungujeme na principu 100% diskrétnosti.

Web je také přihlášený na zabezpečených serverech! O své osobní údaje se tedy opravdu nemáte čeho bát a také můžete kdykoli požádat o jejich vymazání prostřednictvím emailu [email protected].

Nyní vás zveme, abyste viděli, proč je Chicatella tak speciální krém …

Ochrana osobních údajů

 

Obecně

 

Obchodník se zavazuje chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu. Shromážděné osobní údaje použije Obchodník výhradně pro poskytování služeb, které nabízí. Obchodník respektuje důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů internetového obchodu a udělá vše pro to, aby je ochránil před jakýmkoliv porušením a zneužitím. Osobní údaje uživatelů jsou tedy jednou z oblastí, kterým Obchodník věnuje zvláštní pozornost a pozornost, neboť si je vědom citlivé povahy této oblasti.

Se všemi získanými osobními údaji bude provozovatel webu nakládat v souladu s národními a mezinárodními předpisy, a v souladu s evropským obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Ochrana údajů

 

K ochraně předávání a uchovávání osobních údajů, objednávek a plateb používá obchodník vhodné technologické a organizační prostředky. Kupní smlouva (objednávka) je uložena v elektronické podobě na serveru poskytovatele. Osobní údaje bude obchodník používat výhradně za účelem vyřízení objednávky a dalších věcí přímo souvisejících s objednávkou a nezbytné komunikace k vyřízení objednávky.

Použití osobních údajů

 

Obchodník bude používat následující osobní údaje výhradně pro účely obchodních smluv a smluv na dálku:

  • jméno a příjmení;
  • adresu doručení;
  • společnost popř název právnické osoby (je-li uživatelem právnická osoba);
  • daňové číslo právnické osoby (je-li uživatelem právnická osoba);
  • emailová adresa (uživatelské jméno);
  • heslo v zašifrované podobě;
  • kontaktní telefonní číslo;
  • krajinu pobytu;
  • další údaje, které uživatel dobrovolně zadává do formulářů v internetovém obchodě;

Neneseme odpovědnost za správnost údajů zadaných uživatelem. Všechna uvedená data jsou uložena na serveru www.chicatella.cz po dobu dvou let od data nákupu.

Prohlášení o ochraně důvěrnosti osobních údajů a soukromí uživatelů

 

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů je obchodník povinen chránit osobní údaje uživatelů svého internetového obchodu. Obchodník za žádných okolností neposkytne osobní nebo osobní údaje bez výslovného souhlasu uživatele. další uživatelská data třetí straně popř neumožní třetí osobě kontrolu osobních popř další údaje uživatele, pokud je nevyžadují státní orgány, pokud takovou povinnost stanoví zákon, nebo v dobré víře, že je takový úkon nezbytný pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a pro ochranu a prosazování oprávněných zájmů Obchodníka .

Implementace zásad ochrany osobních údajů

 

Všichni zaměstnanci Obchodníka na plný nebo částečný úvazek, kteří mají přístup k osobním a jiným údajům uživatelů, jsou si vědomi povinnosti chránit osobní a jiné údaje a jsou povinni dodržovat tato ustanovení o ochraně důvěrnosti osobních údajů a soukromí uživatelé internetového obchodu. Povinnost chránit osobní a jiné údaje platí po neomezenou dobu, a to i po ukončení vztahu s Obchodníkem.

Souhlas zákazníka se Všeobecnými obchodními podmínkami

Používáním služeb na webu www.chicatella.si a přímým kliknutím na políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ před nákupem se uživatel zavazuje dobrovolně, výslovně a jednoznačně přijmout Všeobecné obchodní podmínky a umožnit jejich zpracování. osobních údajů výhradně pro tuto smlouvu, v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a předpisy v oblasti ochrany spotřebitele (včetně evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679) a mezinárodními kodexy pro online a elektronický obchod.Soglasje kupca z uporabo njegovih osebnih podatkov za namen trženja

Kupující registrací a/nebo odesláním objednávky na webové stránce výslovně souhlasí s tím, že obchodník může získávat osobní údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a případné další údaje poskytnuté uchazeči za účelem plnění smlouvy). pro účely sjednání smlouvy nebo plnění smlouvy – objednávky, také pro účely přímého marketingu prostřednictvím všech reklamních kanálů využívaných Obchodníkem a pro účely statistiky a analýzy trhu související s přímým marketingem, marketingového profilování a segmentace .

Souhlas s realizací přímého marketingu musí každý zákazník výslovně udělit e-mailem poskytovateli při registraci a/nebo objednávce na webové stránce označené „Přihlásit se k odběru novinek“. V opačném případě nebude kupujícímu zasílán přímý marketing prostřednictvím e-mailu, ani nebude předem informován o online kampaních poskytovatele a dalším relevantním obsahu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (udělený online nebo prostřednictvím jiného prodejního kanálu) může každý zákazník kdykoli odvolat, a to na e-mail: [email protected]. nebo kliknutím na příkaz odhlásit v každé marketingové zprávě.

Poskytovatel zohlední požadavek zákazníka a důsledně zařídí odvolání souhlasu za účelem přímého marketingu prostřednictvím příslušného nebo všech reklamních kanálů nejpozději do 15 dnů a uvědomí zákazníka do pěti dnů. Zákazníkovi tím nevznikají žádné náklady.

Práva uživatelů týkající se ochrany osobních údajů

 

Právo na přístup k informacím

 

Obchodník poskytuje v souladu se zákonem uživateli webových stránek www.chicatella.cz právo bezplatně získat informace o případném zpracování jeho osobních údajů a právo k nim a jejich kopii na jeho písemnou žádost.

Právo na opravy

 

V souladu s účelem zpracování umožňuje Obchodník subjektu údajů doplnit nebo opravit nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na smazání

 

Obchodník se zavazuje umožnit vymazání a zapomenutí osobních údajů uživatelů. Žádost je nutné adresovat s návrhem na výmaz osobních údajů.

Právo na přenos osobních údajů

Obchodník na výslovnou písemnou žádost Uživatele umožňuje přenos jeho osobních údajů jinam, pokud je to technicky možné a doplňující software Obchodníka.

Právo na omezení zpracování

 

Obchodník se zavazuje vůči subjektu údajů právo požadovat omezení zpracování, pokud se uplatní některý z případů v souladu s evropským obecným nařízením 2016/679.

Právo na odvolání

 

Obchodník bere na vědomí právo vznést námitku vůči subjektu údajů a má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) obecného nařízení EU. 2016/679.

Pro formulář pro uplatnění těchto práv nám napište [email protected].

Souhlas a ochrana dětí

 

Prodejce v internetovém obchodě nepřijímá objednávky od někoho, koho zná nebo podezřívá na základě relevantních indicií, že dítě je mladší 16 let, bez výslovného svolení jeho rodičů nebo zákonných zástupců. Prodejce v internetovém obchodě nenabízí bezplatný přístup k produktům nebo službám, které jsou škodlivé pro děti.

Pokud je dítě mladší 16 let, je takové zpracování legální pouze tehdy a v rozsahu, v jakém je takový souhlas dán nebo schválen rodičem nebo opatrovníkem, proto si Obchodník vyhrazuje právo požadovat od kupujícího dodatečné důkazy a vysvětlení. další důkaz, že kupující je starší 16 let. V případě nesplnění těchto požadavků si obchodník vyhrazuje právo zrušit objednávku a neuzavřít kupní smlouvu.

Obchodník nepřijme žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu rodičů nebo opatrovníků, ani nezpřístupní údaje získané od dětí třetím osobám jiným než rodičům nebo opatrovníkům.

Jakákoli komunikace zaměřená na děti bude přiměřená věku a nebude využívat důvěry dětí, nedostatku zkušeností nebo pocitu loajality.

Vaše Chicatella.